Tilbake til jobb - egenvurdering (RTWSE-19)

Return–to–work self–efficacy (RTWSE–19) ble utviklet av Shaw og medarbeidere for å vurdere arbeidstakeres tro på egen evne til å vende tilbake til vanlig jobb etter smertedebut. Skjemaet ble av originalforfatterne evaluert i en studie som inkluderte 399 pasienter med akutte, arbeidsrelaterte korsryggsmerter. initielt ble et skjema betående av 28 spørsmål undersøkt, 19 av disse ble valgt ut og outgjør det nåværende skjemaet.

I den gjennomførte studien var det ingen av respondentene som nådde taket på skjemaet. Gjennomsnittlig score varierte fra 4,9 til 8,3.

PAsienter blir klassifisert i 1 av 3 grupper basert på gjennomsnittsscore for skjemaet:  lav egenmestring: <5, medium egenmestring 5–7,5, Høy egenmestring >7,5.

Det ble funnet at skjemaet er reliabelt og valid for å måle om arbeidstakere med korsryggsmerter tror at de kan møte arbeidskravene, modifisere arbeidesoppgavene og kommunisere de behovene de har til medarbeidere og ledelse slik at de kan komme tilbake i jobb mens de blir bedre for korsryggsmertene.

Hvis skjemaet brukes 1–2 uker etter korsryggsmertenes debut ble det funnet at det er prediktivt for langvarig sykefravær.