TOMCATS

TOMCATS ble utviklet av Odéen og kolleger for å være et kort skjema med fokus på mestringsforventning for å kartlegge individets forsøk på aktiv mestring.

Skjemaet ble av originalforfatterne validert i to studier som inkluderte henholdsvis 2097 norske arbeidstakere og 11441 svenske arbeidstakere.

I den første studien ble skjemaet sammenlignet med UCL, Utrecht Coping List. Av de 2097 nordmennene i den første studien responderte 1704 på alle spørsmålene og ble inkludert i analysen. I den andre studien ble skjemaet vurdert opp mot demografiske data, informasjon om jobbstatus, helse og sosioøkonomisk status. 

Resultatet viste en signifikant positiv relasjon med UCL faktorene om instrumentelt–orientert mestring. Skjemaet er også sensitivt nok til å registrere forskjeller på tvers av sosioøkonomisk status.