ATRS (The Acilles Tendon Total Rupture Score)

ATRS ble utviklet av Nilsson-Helander og kolleger for å evaluere behandlingseffekten av pasienter med toatal Achilles sene ruptur.

Skjemaet består av 10 stk 11–punkters nummeriske skalaer fra 0 til 10. Hver av skalaene angir hvor mye pasienten hemmes i forskjellige aktiviteter som er relevante for pasienter med akilles skader. Skjemaet ble validert av forskerteamet som utviklet det i en studie som inkluderte 82 pasienter og 52 personer i en kontrollgruppe. Det ble funnet høy reliabilitet, validitet og sensitivitet for å måle utfallet etter behandling hos pasienter med totalruptur av akilles senen.

Pasientene scoret gjennomsnittlig 77 poeng (median 85, mellom 17 og 100). For kontrollgruppen ble det funnet en totalscore på mellom 94 og 100 med et gjennomsnitt på 99,8 (median 100). Det ble funnet god test– retest reliabilitet.
Forfatterne konkluderte med at ATRS kan brukes som utfallsmål ved behandling av pasienter med total akillessene ruptur.

I 2012 publiserte Kearney og kolleger en studie som vurderte responsitvitet, validitet og konsistens av ATRS for pasienter med akutt Akilles sene ruptur. Skjemaet ble sammenlignet med Disability rating index og EQ 5D. Det ble funnet at skjemaet hadde høy intern konsistens. Det ble også funnet å kunne måle forandring over tid bedre enn de skjemaene det ble sammenlignet med.