VISA-A Akilles sene

VISA-A er utviklet av Robinson et al. for å vurdere klinisk alvorlighet av akilles tendinopati.

VISA–A ble første gang presentert i en artikkel av Robinson og kolleger i 2001. Skjemaet består av 8 spørsmål. Det gir et resultat fra 0–100, hvor 100 er perfekt score. Robinson og kolleger gjennomførte en validitet og reliabilitetsstudie som inkluderte 45 pasienter med akilles tendinopati som ble behandlet ikke–kirurgisk, 14 pasienter som skulle opereres og en kontrolgruppe på 2 personer. Totalt 87 studiedeltagere. Det ble funnet en god test–retest reliabilitet (r=0,93) og intra– og intertester reliabilitet (r=0,90). VISA–A score hos de ikke–kirurgiske pasientene var i gjennomsnitt 64 (59–69), de prekirurgisks pasientene scoret 44 (28–60) og de to kontrollpersonene scoret 94 og 99.

Forfatterne konkluderte med at VISA–A er reliabelt og valid når pasienter med forskjellige grader av akilles tendinopati ble sammenlignet med kontrollpersoner.

Skjemaet er oversatt av NAR–Ortopedisk senter, UUS, Oslo i 2005. Til og med trinn IV etter retningslinjer utarbeidet av Guillemin, Bombardier og Beaton.