Spørreskjema om Tilnærming- og Unngåelsesorientert Mestring (STUM)

Engelsk: The Brief Approach/Avoidance Coping Questionnaire (BACQ). Skjemaet består av 12 utsagn om mestring.

Skjemaet er utviklet for å kartlegge to forskjellige dimensjoner av mestring: Tilnærmingsorientert mestring og unngåelsesorientert mestring. Skjemaet ble tviklet og testet på et utvalg av 206 studenter og 93 pasienter. Deretter er det validert klinisk på et utvalg av 299 pasienter i primærhelsetjenesten.

Hvert spørsmål rangeres på en 5–delt skala fra "Svært enig" til "Svært uenig". Hvert svar regnes om til en poengsum fra 1–5. Deretter beregnes det en totalscore og to delscorer. En delscore for tilnærmingsorientert mestring og en delscore for unngåelsesorientert mestring.

Mer informasjon er å finne i artikkelen av Finset og kolleger (2002).