Infopad for deg som forsker

Infopad er utviklet med en visjon om å fornye den kliniske forskningen. Infopad bringer forskningen til klinikeren og klinikeren til forskningen. Ved automatisering av datainnsamlingen og tolkningen av de innsamlede data har vi forenklet og tilgjengeliggjort klinisk forskning. Tidligere har forskere vært nødt til å bruke spørreskjema på papir, og pasientene har fått store bunker med papirskjema å fylle ut. Videre har forskeren måttet bruke store ressurser på å organisere, registrere og lagre innsamlede data. Når data er registrert har det igjen vært en stor jobb å tolke hvert enkelt skjema før analysen av data kan gjøres.

Med Infopad forenkles hele prosessen. Pasienten får et nettbrett med alle de skjema som skal brukes. Når pasienten har besvart de elektroniske spørreskjemaene overføres data automatisk til databasen og tolkes. Deretter kan du som forsker hente ut data klar til videre analyse. Data kan eksporteres fra Infopad i en CSV fil som er kompatibel med Excel, SPSS og de fleste andre analyseprogrammer som brukes.

I Infopad registreres pasienten med et pasientnummer og er derfor avidentifisert gjennom hele prosessen.  Du kan på Infopads administrasjonssenter administrere flere forskningsprosjekt samtidig, og du kan til enhver tid se hvilke skjema som er besvart av hvilke pasienter, og eksportere data for hvert enkelt prosjekt til videre analyse.

Data lagres i Infopad i henhold til de råd og anbefalinger som er gitt av Datatilsynet. Alle Data er lagret i henhold til personopplysningsloven §13, helseregisterloven §16 og helseforskningsloven §2 tredje ledd.

Infopad ligger på en sikker dedikert server og nettsiden er EV SLL sertifisert. Serveren driftes av Hostnordic. Deres serversikkerhet ble revidert den 9. desember 2010, og det ble med utgangspunkt i DS484:2005⁄ISO27001 ikke funnet vesentlige svakheter. For ytterligere informasjon om datasikkerheten knyttet til serveren og serverdriften kan dokumentasjon fra HostNordic fås på forespørsel.

Hvis du ønsker å bruke lisensbelagte skjemaer i din forskning er du selv ansvarlig for å ta kontakt med rettighetshaver og evt. betale prisen det koster å bruke skjema direkte til rettighetshaver. Infopad er derimot av den formening at klinisk forskning skal være tilgjengelig og at skjema som brukes i forskningen også skal kunne brukes av klinikere som ikke forsker. Vi oppfordrer derfor alle forskere som vurderer hvilke spørreskjema som skal brukes om å bruke skjema som er gratis og fritt tilgjengelig. På denne måten kan klinikere som ønsker å kvalitetssikre sin egen undersøkelse og behandling ta i bruk de samme skjema som du har vist fungerer i ditt forskningsprosjekt.

Tilbake